O programe TechCON

TechCON

       TechCON je moderný grafický výpočtový software určený na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania pre operačné systémy Windows.  Je tvorený z viacerých navzájom prepojených programových modulov, napr.: Tepelné strat, Ústredné vykurovanie, Podlahové vykurovanie, Vnútporný vodovod a pod. Súčasťou programu je univerzálny modul Špecifikácia, ktorý spolupracuje s každým iným modulom.  

     Program rieši výpočet tepelných strát budov, spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, dimenzovanie vykurovacích sústav, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, výpočet podlahového vykurovania, návrh a dimenzovanie vnútrného vododu, kanalizácie, stenového vykurovania/chladenia a záverečnú špecifikáciu prvkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou.

      TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Nakoľko je DXF univerzálny formát pre CAD, môže projektant do TechCONu načítať projekt z ľubovoľného iného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

      Vo výslednej špecifikácii program napočíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny. 

      TechCON obsahuje komplexnú databázy výrobcov vykurovacej, zdravotnej a chladiacej techniky renomovaných výrobcov a dodávateľov.

 

Najlepší slovenský graficko – výpočtový softvér pre kúrenárov a zdravotechnikov!

TechCON je softvér šitý na mieru SLOVENSKÝM profesistom.
Navrhujte a spracujte projekty kúrenia a zdravotechniky jednoduchšie a rýchlejšie.

Vďaka TechCONu môžete:

TechCON načíta projekt z ľubovoľného CAD systému vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Výsledný projekt môžete exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

Kreslite priamo v 3D priestore a využívajte najrozsiahlejšiu databázu produktov slovenských výrobcov, ktorá je pravidelne aktualizovaná.

Techcon poskytuje široký záber výpočtov:
Tepelné straty budov
Dimenzovanie vykurovacích a chladiacich sústav
Návrh spalinových systémov pre kondenzačné kotly
Návrh bytových výmenníkových staníc
Návrh čerpadlových skupín a anuloidov
Návrh zariadení pre veľké kotolne (produkty MEIBES)
Návrh podlahového vykurovania a chladenia (mokrý a suchý systém)
Návrh stenového vykurovania a chladenia (mokrý a suchý systém)
Návrh stropného vykurovania a chladenia (mokrý a suchý systém)
Plán pokládky pre panely suchého systému
Návrh priemyselných sálavých panelov.

 

TechCON je modulový program

t.j. je tvorený navzájom prepojenými modulmi, ktoré možno kombinovať.

 

Zoznam modulov TechCON X (9.0) :

 

Modul Tepelné straty

Zadávanie konštrukcií je založené meraním dĺžok priamo v projekte. Rozmery konštrukcií (stien, podláh, stropov a striech) preberá projektant priamo z projektu. Jednoduchým kliknutím na čiaru preberie program jej tvar a vytvorí podľa neho stenu, ktorá sa zároveň prispôsobí strešnej konštrukcii. Rovnako jednoducho sa preberá aj tvar kriviek pri zadávaní podláh, stropov a striech. Strecha a steny sa automaticky prispôsobujú zadaným strešným rovinám, čo výrazne uľahčuje výpočet podkrovných priestorov. Program automaticky vyhodnocuje miestnosti pod konštrukciou podlahy a prepočítava tepelné zisky. V porovnaní s bežnými tabuľkovými programami na výpočet tepelných strát budov TechCON výrazne zjednodušuje a urýchľuje prácu. Výpočet tepelných strát je možné vykonať v norme STN 060210 alebo v STN EN 12831.

Modul Tepelná záťaž

Modul ponúka výpočet tepelnej záťaže podľa STN (ČSN) 73 0548 a je plne prepojený s modulom Tepelné straty. Akákoľvek zmena v projekte sa okamžite zapracuje do výpočtu. Výsledky tepelnej záťaže sa automaticky prenášajú do projektu pre návrh chladiacich systémov. Modul obsahuje aj možnosti výpočtu tieňov – t.j. oslnenie a zatienenie okien.

Modul Vykurovanie

Program umožňuje projektantovi kresliť súčasne v 2D a 3D zobrazení, čím sa zvyšuje prehľadnosť projektovania. Na základe výsledkov z tepelných strát program navrhne poľa požiadaviek projektanta kotol a vykurovacie telesá. Jednotlivé zariadenia vykurovacej sústavy (ventily, šupátka, rozdeľovače, EN a pod.) si projektant vyberá z katalógov a vkladá priamo do projektu v podobe 3D objektov. Tieto objekty obsahujú všetky potrebné informácie pre výpočet a výpis prvkov. V prvej fáze sa zakreslí trasa potrubí a výsledné dimenzovanie s posúdením tlakových strát sa vykoná na záver. Vo výpočte program navrhne dimenzie potrubí, vypočíta tlakové straty v úsekoch a nastaví škrtenie ventilov na vykurovacích telesách. V prípade návrhu vyťažovacích ventilov a regulátorov diferenčného tlaku, je výsledkom výpočtu aj vyregulovanie vykurovacej sústavy s návrhom dimenzií a nastavení ventilov. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Podlahové, stenové, stropné vykurovanie a chladenie

Na základe tepelných strát a tepelnej záťaže miestností a zakreslených vykurovacích okruhov program vypočíta pri zvolenom systéme rozostup rúrok, výkon jednotlivých vykurovacích zón a nastavenie škrtenia ventilov na rozdeľovači. Projektant má možnosť meniť všetky vstupné parametre, okrajové podmienky a skladbu podlahy, stien a stropu. Podlahové vykurovanie v miestnosti je možné rozdeliť na neobmedzený počet pobytových a okrajových zón. Veľkú variabilitu výpočtu dodáva možnosť zadania odlišnej povrchovej teploty podlahy, skladby podlahy a rozsahu teplotného spádu pre každú zónu. Program umožňuje výpočet tepelného výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím okruhom v susedných miestnostiach. Všetky hodnoty výpočtu je možné ručne upravovať. Samozrejmosťou je aj zohľadnenie tepelného a chladiaceho výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím a chladiacim okruhom v susedných miestnostiach. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Vnútorný vodovod

Grafická obsluha modulu je analogická s modulom vykurovacej potrubnej siete. Modul rieši návrh zariaďovacích predmetov, výtokových armatúr, zásobníkov TÚV, cirkulačného potrubia a samotný výpočet dimenzií a tlakových strát potrubných rozvodov vnútorného vodovodu. Samozrejmosťou je aj výpočet prietokov, izolácií a dimenzií cirkulačného potrubia. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre vodovod, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Vnútorná kanalizácia

Modul rieši návrh sanitárnych zariadení s popisom (umývadlo, vaňa, WC, sprcha, kan. vpusť), kompletné zakreslenie kanalizačných rozvodov do projektu a automatickou segmentáciou potrubí na typizované tvarovky. Následne je možné vykonať dimenzovanie kanalizačných rozvodov (návrh priemerov potrubí) s automatickým popisom tvaroviek a dimenzií (odbočky, redukcie, sklon, priemery, oblúky, stúpačky). Program kontroluje dodržanie zadaného sklonu pri kreslení kanalizačného potrubia, automaticky navrhuje vetracie hlavice a čistiace kusy a zakreslí ich priamo do projektu. Potrubné rozvody je možné zobraziť aj v 3D zobrazení pre kontrolu kolízií. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre kanalizáciu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Špecifikácia

Je univerzálny modul, ktorý spolupracuje s každým iným modulom. Vo výslednej špecifikácii program napočíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny.

 


Plná verzia je to najlepšie čo vám vieme dať !

 

Zaobstaraním plnej verzie získavate :

 


O programe TechCON:

 

Prehľad nových funkcií verzie TechCON X (9.0)

 

Prehľad nových funkcií verzie TechCON 2016 (SK)

Prehľad nových funkcií verzie TechCON 2016 (CZ)

Podrobný popis nových funkcií verzie TechCON 2016

 

 

Rozdiely medzi plnou verziu a firemnými verziami:

 

 

Základné rozdiely vo funkciách a moduloch ...

Rozdiely v databáze produktov (Slovenská verzia) ...

Rozdiely v databáze produktov (Česká verzia) ...