Informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od Vás získame pri registrácii, sú spracúvané v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je Atcon systems s.r.o., so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 866 535, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 29735/B. 

1. Účelom spracovania osobných údajov je:

a) ochrana práv a právom chránených záujmov držiteľov autorských práv k programu TechCON,
b) cielená reklama služieb a produktov súvisiacich s programom TechCON – školenia, workshopy, rozšírenia a aktualizácie programu. 

2. Za týmto účelom spracúvame nasledovné údaje, ktoré v prípade, ak sa vzťahujú k fyzickej osobe, sú považované za osobné údaje:

a) akademický titul,
b) meno, 
c) priezvisko, 
d) korešpondenčná adresa, 
e) e-mail, 
f) telefón.

Tieto osobné údaje ste povinní poskytnúť za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov držiteľov autorských práv k programu TechCON.
Bez ich poskytnutia sa registrácia nevykoná a nebudete môcť využívať program.

Upozornenie:
pre verzie vydané v roku 2017 a pred rokom 2017, zaškrtnutim políčka „Potvrdzujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov“, dávate 
„Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov“.

Pokiaľ tento súhlas nechcete dať, toto políčko nezaškrtnite !

Osobné údaje môžete poskytnúť aj za účelom cielenej reklamy služieb a produktov súvisiacich s programom TechCON. Súhlas s týmto účelom spracovania vyjadríte zaškrtnutím políčka „Súhlasím s poskytnutím údajov pre reklamné účely“. Pokiaľ toto políčko nezaškrtnete, nebudeme Vám zasielať žiadne reklamné ponuky.

Údaje získané pri registrácii budú na požiadanie poskytnuté [spoločnosti, ktorá šíri túto verziu programu, v rovnakom rozsahu ako je to u prevádzkovateľa vyššie], ktorý je držiteľom licencie a od ktorého sa odvodzuje Vaša sublicencia na použitie programu TechCON.

Vaše údaje nebudú zverejnené ani sprístupnené iným osobám ako sú uvedené v tejto informácii. Údaje budú použité iba na účel tu vymedzený.

3. Poučenie o Vašich ďalších právach:

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo kedykoľvek vyžadovať:

Vašu žiadosť sme povinní vybaviť bezplatne. Výnimkou je zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sme povinní poskytnúť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

Máte právo kedykoľvek namietať voči:

Ďalej máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. 

Toto právo možno uplatniť v prípadoch:

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, sme povinní osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4. Doplňujúce informácie:

Právnym základom pre spracúvania osobných údajov pri registrácii za účelom využívania programu je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) (plnenie zmluvy a opatrení pred uzatvorením zmluvy), ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na požiadanie Vás budeme informovať, či a aké Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu osobných údajov.

Sme povinní Vašu žiadosť vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.