TechCON - plná verzia programu
Program TechCON je určený na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania pre operačné systémy Windows 9x/ME/NT4/2000/XP/Vista. Je tvorený z dvoch navzájom prepojených modulov: Tepelné straty a Ústredné vykuovani

Program rieši výpočet tepelných strát budov, spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, dimenzovanie vykurovacích sústav, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, výpočet podlahového vykurovania a špecifikáciu prvkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou. TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Nakoľko je DXF univerzálny formát pre CAD, môže projektant do TechCONu načítať projekt z ľubovoľného iného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

Modul Tepelné straty:

Zadávanie konštrukcií je založené neraní dľžok priamo v projekte. Rozmery konštrukcií (stien, podlách, stropov a striech) preberá projektant priamo z projektu. Jednoduchým kliknutím na čiaru preberie program jej tvar a vytvorí podľa neho stenu, ktorá sa zároveň prispôsobí strešnej konštrukcii. Rovnako jednoducho sa preberá aj tvar kriviek pri zadávaní podláh, stropov a striech. Strecha a steny sa automaticky pripôsobujú zadaným strešným rovinám, čo výrazne uľahčuje výpočet podkrovných priestorov. Program automaticky vyhodnocuje miestnosti pod konštrukciou podlahy a prepočítava tepelné zisky. V porovnaní s bežnými tabuľkovými programami na výpočet tepelných strát budov TechCON výrazne zjedno- dušuje a urýchľuje prácu.
Výpočet tepelných strát je možné vykonať v norme STN 060210 alebo v STN EN 12831.

Modul Vykurovanie:

Program umožňuje projektantovi kresliť súčasne v 2D a 3D zobrazení, čím sa zvyšuje prehľadnosť projektovania. Na základe výsledkov z tepelných strát program navrhne poľa požiadaviek projektanta kotol a vykurovacie telesá. Jednotlivé zariadenia vykurovacej sústavy (ventily, šupátka, rozdeľovače, EN a pod.) si projektant vyberá z katalógov a vkladá priamo do projektu v podobe 3D objektov. Tieto objekty obsahujú všetky potrebné informácie pre výpočet a výpis prvkov. V prvej fáze sa zakreslí trasa potrubí a výsledné dimenzovanie s posúdením tlakových strát sa vykoná na záver. Vo výpočte program navrhne dimenzie potrubí, vypočíta tlakové straty v úsekoch a nastaví škrtenie ventilov na vykurovacích telesách. V prípade návrhu vyvažovacich ventilov a regulátorov diferenčného tlaku, je výsledkom výpočtu aj vyregulovanie vykurovacej sústavy s návrhom dimenzií a nastavení ventilov. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Podlahové, stenové, stropné vykurovanie a chladenie:

Na základe tepelných strát a tepelnej záťaže miestností a zakreslených vykurovacích okruhov program vypočíta pri zvolenom systéme rozostup rúrok, výkon jednotlivých vykurovacích zón a nastavenie škrtenia ventilov na rozdeľovači. Projektant má možnošť meniť všetky vstupné parametre, okrajové podmienky a skladbu podlahy, stien a stropu. Podlahové vykurovanie v miestnosti je možné rozdeliť na neobmedzený počet pobytových a okrajových zón. Veľkú variabilitu výpočtu dodáva možnosť zadania odlišnej povrchovej teploty podlahy, skladby podlahy a rozsahu teplotného spádu pre každú zónu. Program umožňuje výpočet tepelného výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím okruhom v susedných miestnostiach. Všetky hodnoty výpočtu je možné ručne upravovať. Samozrejmosťou je aj zohľadnenie tepelného a chladiaceho výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím a chladiacim okruhom v susedných miestnostiach. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Vnútorný vodovod:

Grafická obsluha modulu je analogická s modulom vykurovacej potrubnej siete. Modul rieši návrh zariaďovacích predmetov, výtokových armatúr, zásobníkov TÚV, cirkulačného potrubia a samotný výpočet dimenzií a tlakových strát potrubných rozvodov vnútorného vodovodu. Samozrejmosťou je aj výpočet prietokov, izolácií a dimenzií cirkulačného potrubia. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre vodovod, s kótami a podrobným popisom.Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Vnútorná kanalizácia:

Modul rieši návrh sanitárnych zariadení s popisom (umývadlo, vaňa, WC, sprcha, kan. Vpusť), kompletné zakreslenie kanalizačných rozvodov do projektu a automatickou segmentáciou potrubí na typizované tvarovky. Následne je možné vykonať dimenzovanie kanalizačných rozvodov (návrh priemerov potrubí) s automatickým popisom tvaroviek a dimenzií (odbočky, redukcie, sklon, priemery, oblúky, stúpačky). Program kontroluje dodržanie zadaného sklonu pri kreslení kanalizačného potrubia, automaticky navrhuje vetracie hlavice a čistiace kusy a zakreslí ich priamo do projektu. Potrubné rozvody je možné zobraiť aj v 3D zobrazení pre kontrolu kolízií. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre kanalizáciu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Modul Špecifikácia:

Vo výslednej špecifikácii program napočíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny.

 


Špecifikácia hardwarových požiadaviek:

Minimum:
Win 98SE/ME
procesor 1.3 GHz
RAM 128 MB
HDD 30 MB
1024x768

Optimum:
Win NT4/2000/XP/Vista
procesor 2.4 GHz
RAM 512 MB
HDD 60 MB
1280x1024